Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten då fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

Nu minskar den biologiska mångfalden i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Urbaniseringen leder till att växter och djur trängs undan och att den biologiska mångfalden minskar.

”De företag som kan påverka våra stadsmiljöer har därför ett stort ansvar att rädda den biologiska mångfalden. Gröna tak är ett sätt”

Vi på Urbangreen arbetar aktivt med dessa frågor genom att utveckla nya gröna produkter som gynnar insekter, bin och andra arter som annars skulle lämna våra städer. För att kunna jobba nära och ta del av färsk forskning och rön på området så samarbetar vi även med Bee Urban. Tillsammans tar vi fram nya miljöer till våra städer och tak som gynnar mångfalden och framförallt hjälper våra pollinatörer att överleva.

”Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar”

Visste du att var tredje tugga vi äter faktiskt är pollinerad av ett bi. Bina bidrar även till levande och välmående grönområden, ren luft och rent vatten. I Sverige har vi ca 300 arter vildbin varav 130 är rödlistade och alltså ses som att de har en hög utdöenderisk. Det är alltså närmare 40 % av våra vilda bestånd. Sveriges honungsbin lider av samma svårigheter som de vilda genom klimatförändringar, monokulturer i jordbrukslandskapet, insektgifter, men även kvalster och flertalet sjukdomar.

De företag som kan påverka våra stadsmiljöer har därför ett stort ansvar att rädda den biologiska mångfalden. Vill du höra mer om hur ditt företag och Urbangreen kan samarbeta inom dessa frågor? Kontakta oss.