Agenda 2030

 – de globala klimatmålen

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som även omfattar 17 globala mål. De globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Med Globala målen har världens ledare enats och förbundit sig till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen fram till år 2030.

Man brukar säga att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. För att Global målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället; organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer, inkluderas. Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

Urbangreen

Urbangreens innovationer, produkter och tjänster för gröna tak i form av Takparker och Innergårdar,  är framtagna just för att påverka miljön och klimatet positivt. Genom att involvera grönska i våra städer och på våra tak minskar vi genomsnittstemperaturen i städerna och renar dagvattnet från skadliga partiklar samtidigt som det medför positiva effekter på dagvattnet, dessfördröjning och hantering.

Genom att noggrant utveckla takgrönskan till ett koncept kan vi också positivt bidra till den biologiska mångfalden och ge insekter och bin nya naturliga platser i städerna.

För oss är det viktigt att våra innovationer inte bara främjar klimatet och miljön utan också bidrar med andra positiva värden till våra byggherrar, fastighetsägare och städernas innevånare. Våra lösningar bidrar bland annat till höjda hyror och ökade intäkter för fastighetsägarna, minskad avflyttning av hyresgäster, förlängd livslängd av takens tätskikt, fler gröna ytor för invånarnas välbefinnande, och så vidare. Genom att hitta både ekonomiska och sociala positiva effekter tror vi att fler företag kan komma att se över sitt sätt att bygga och förvalta. På så sätt tror vi att förändringstakten också kan komma att öka. Vi vill absolut ha en central roll i hur vi når de globala målen och hur vi hjälper planeten.

Läs mer om de globala målen vi främst bidrar till nedan.

Globalt mål nr 13 – Bekämpa klimatförändringarna

”Klimatförändringarna är ett verkligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer”.

Globalt mål nr 11 – Hållbara städer och samhällen

”Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.”

Globalt mål nr 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

”Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land”.

Globalt mål nr 14 – Hav och marina resurser


”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss”.